Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim je spoločnosť Yolo, spol. s r.o., so sídlom na adrese Dlhá 6/C, Stupava, IČO 46903283.
 • Tovar je možné vyberať a objednávať prostredníctvom online katalógu na týchto webových stránkach.
 • Pri vytváraní objednávky uveďte prosím svoje meno a priezvisko, poštovú a e-mailovú adresu a telefón. Po odoslaní vašu objednávku spracujeme a na e-mailovú adresu vám pošleme súhrn objednaných tovarov a výslednú sumu. Pri každej zmene stavu objednávky vás o tejto skutočnosti budeme informovať odoslaním správy na vašu e-mailovú adresu.
 • Tovar dodávame prostredníctvom služieb Slovenskej/Českej pošty. Dodávka tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch spravidla od 9:00 do 18:00. Informácie o dodaní vám oznámime e-mailom.
 • Vytvorením objednávky dáva kupujúci predávajúcemu právo oznámiť dopravcovi nutné minimum osobných údajov tak, aby bolo možné doručiť zásielku (spravidla meno, telefónne číslo a adresa).
 • Pri preberaní tovaru vám dopravca vydá doklad o prevzatí, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení a objednávkou v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej sumy dostanete najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.
 • Ak je kupujúcim súkromná osoba – nepodnikateľ, má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade je potrebné kontaktovať predávajúceho a zaslať mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy. Na tomto prehlásení je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu alebo poštovú adresu pre finančné vyrovnanie. Tovar je potrebné spolu s dokladom o kúpe doručiť na našu poštovú adresu, nepoškodený, vrátane všetkých náležitostí, s ktorými bol zakúpený. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa prijatia vráteného tovaru.
  V období od 1. novembra do 17. decembra má súkromná osoba – nepodnikateľ možnosť odstúpiť od zmluvy do konca kalendárneho roka.

  Dokument na stiahnutie: Odstúpenie od zmluvy
 • Všetky ceny v elektronickom obchode sú konečné. Nie sme plátci DPH. Sumu objednávky, t.j. kúpnu cenu, vám vždy potvrdíme v e-mailovej správe.
 • Cena za každý tovar platí iba do vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť kúpnu cenu v prípade zmeny právnych predpisov, pri výraznej zmene menových kurzov alebo výraznom náraste inflácie a pri zmene ceny od dodávateľov tovaru. V prípade zmeny ceny má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Záručné podmienky upravuje Reklamačný poriadok.
 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru, ak je zapríčinená dopravnou spoločnosťou alebo Slovenskou/Českou poštou. Rovnako predávajúci nezodpovedá za oneskorenie spôsobené uvedením nesprávnej adresy kupujúcim.
 • Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný dôkladne si skontrolovať tovar a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.
 • Reklamáciu oneskoreného dodania, nedodania alebo dodania poškodeného tovaru, ak bolo toto dodanie zavinené dopravnou spoločnosťou alebo Slovenskou/Českou poštou, je nutné si uplatňovať priamo u dopravnej spoločnosti resp. Slovenskej/Českej pošty. Ak je tovar alebo jeho obal zjavne poškodený, kupujúci ho neprevezme. Informáciu o poškodení zapíše do dokladu po prevzatí tovaru. Reklamácie tovaru, ktorý bol poškodený pri preprave, nebudú uznané ako oprávnené, ak kupujúci potvrdil prevzatie tovaru bez vád.
 • Kupujúci má právo zrušiť objednávku kedykoľvek pred expedíciou tovaru. Urobí tak prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pričom nie je nutné udávať dôvod zrušenia.
 • V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci (vis major) alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby upovedomí o tejto skutočnosti predávajúci čo najskôr kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu možnosť dodania náhradného tovaru. Takúto možnosť má kupujúci právo odmietnuť a od objednávky odstúpiť, pričom kupujúcemu predávajúci vráti kúpnu cenu alebo jej časť, ak bola uhradená, a to v lehote 15 pracovných dní.
 • Osobné údaje a ich ochrana
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
  • Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
  • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 15.3. týchto podmienok.
  • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 15.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
  • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
  • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
    • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
    • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
    • účel spracúvania osobných údajov,
    • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
    • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
     • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
     • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
     • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
     • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
     • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
   • pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 15.11. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
    • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
    • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
    • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
    • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
  • Právo kupujúceho podľa bodu 15.8.c bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
   • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
  • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 15.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
  • Ak kupujúci uplatní svoje právo
   • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
   • u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
  • Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  • Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  • Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
  • Žiadosť kupujúceho podľa ods. 15.8. bodu a. až c., 15.8.c.5 a ods. 15.10. až 15.12. vybaví predávajúci bezplatne.
  • Žiadosť kupujúceho podľa ods. 15.8.c. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  • Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 15.17. a 15.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
  • Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 15.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 15.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
   • Slovenská pošta, a.s.
    Sídlo: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99
    IČO: 36 631 124
    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S
   • Česká pošta, s.p.
    Sídlo: Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, Česká republika
   • FROGMAN s.r.o.
    Sídlo: Tečovice 43, Zlín, 763 02, Česká republika
    IČ: 49434624
 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 • Kupujúci môže po odoslaní objednávky alebo po registrácii dostávať reklamné správy o ponukách tovarov a akciách predávajúceho. Toto zasielanie môže kupujúci kedykoľvek odvolať po prihlásení sa do svojho účtu na www.yolo.sk.
 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal tieto obchodné podmienky a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Zverejnením oznámenia o takejto zmene na www.yolo.sk si predávajúci plní povinnosť písomného oznámenia zmeny.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 23. septembra 2017 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.