Reklamačný poriadok

 • Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
  • Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) a vzťahuje sa na tovar (ďalej ako „Tovar“), pri ktorom si kupujúci (ďalej ako „Kupujúci“), ktorý uzavrel s predávajúcim zmluvu o kúpe Tovaru (ďalej ako „Zmluva“) uplatňuje svoje práva z odpovednosti za chyby v záručnej lehote (ďalej ako „Reklamácia“).
  • Predávajúci (ďalej ako „Predávajúci“) je spoločnosť Yolo, spol. s r. o. so sídlom Dlhá 6/C, 900 31 Stupava, IČO 46 903 283, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 85232/B.
 • Záručné podmienky
  • Ak Tovar vykazuje zjavné nedostatky, najmä ak je Tovar Kupujúcemu dodaný v poškodenom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takomto prípade je zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie celej kúpnej ceny, podľa zvolenia Kupujúceho.
  • Ak sa v záručnej dobe Tovaru po jeho prevzatí Kupujúcim vyskytnú na Tovare chyby, Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu.
  • Dĺžka trvania záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona. Záručná doba trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba plynie od okamihu prevzatia Tovaru Kupujúcim.
  • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vo všetkých prípadoch, ktoré ustanovuje Zákon. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu doručenia písomného prehlásenia Kupujúceho o odstúpení. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa táto od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe navzájom poskytli.
  • Ako záručný list slúži faktúra / daňový doklad.
  • Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
 • Vybavovanie Reklamácií
  • Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
  • Ak Kupujúci požaduje záručnú opravu, túto zaistí Predávajúci. Predávajúci pri prijatí Reklamácie vystaví kupujúcemu o tomto doklad, v ktorom vyznačí chyby Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení Reklamácie vyzve Predávajúci Kupujúceho formou, ktorú si dohodli pri prijatí Reklamácie, k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu. V prípade obojstranného súhlasu môže Predávajúci Tovar a reklamačný protokol zaslať Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
  • Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr 30 dní odo dňa prijatia Reklamácie Predávajúcim. Uplynutím tejto lehoty má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu výrobku za nový.
  • Ak Kupujúci zasiela Tovar Predávajúcemu, Kupujúci zabezpečí zabalenie Tovaru do vhodného obalu, aby bol Tovar dostatočne chránený.
  • V prípade doručenia reklamovaného Tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo poštou prevezme Tovar zodpovedná osoba. Tá skontroluje zásielku a dokumentáciu (faktúru, obal). Rozhodujúci dátum pre lehotu plynutia Reklamácie je dátum prijatia Tovaru od pracovníka kuriérskej spoločnosti alebo poštového doručovateľa. Predávajúci nepreberie reklamovaný Tovar zaslaný na dobierku.
  • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade používania Tovaru spôsobom alebo v podmienkach, ktoré nezodpovedajú bežnému použitiu Tovaru.
 • Záverečné ustanovenia
  • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2013. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.